Avustukset

Orimattilan kaupunki on uudistanut liikunta-avustusohjeen. Uudet liikuntajärjestöjen avustusmuodot ja jakoperusteet on hyväksytty sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 3.3.2020 § 38

 

1.      Yleisperiaatteet

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta voi myöntää avustuksia orimattilalaisille rekisteröidyille yhdistyksille liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoimintaan sekä nuorten toimintaryhmille nuorisotoimintaan. Liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksia voidaan myöntää myös alueellisen tai valtakunnallisen yhdistyksen paikalliseen toimintaan, joka on kirjanpidollisesti ja toiminnan tilastoinnissa / raportoinnissa erotettavissa Orimattilan toiminnan osalta erilliseksi.

 

Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan alaiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset jaetaan kerran vuodessa yleisavustuksena Orimattilan nuorisoyhdistyksille, liikuntayhdistyksille ja paikallisille kulttuurityötä tekeville yhdistyksille. Avustusten myöntö perustuu aina hakemusvuotta edeltävän tilikauden toimintaan.

 

Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Yhdistyksille myönnetään sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan alaisia avustuksia vain yhdeltä toimialalta hakemusvuotta kohden. Yhdistykset eivät voi saada sekä liikunta-, kulttuuri- että nuorisoavustusta samalle toimintavuodelle.

 

Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin rinnastettava toiminta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tavoite taloudellinen voitto tai varainkeruu. Samaan toimintaan, jotka kaupunki hankkii ostopalveluna ei myönnetä avustuksia.

 

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Hakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan alaisissa päätöksissä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalta.

 

Puutteelliset hakemukset, joita ei ensimmäisen korjauspyynnön jälkeen ja ajallaan ole korjattu/täydennetty, jätetään käsittelemättä.

 

Jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, johon se on myönnetty/haettu, avustus takaisin peritään. Avustuksen käyttö on ilmettävä avustuksen saantivuoden toimintakertomuksesta, joka on toimitettava avustuksen myöntäneelle taholle.

 

Avustussääntö_4.3.2020 alkaen

Urheiluseurojen toiminta-avustushakemus 2020

Urheiluseurojen olosuhdeavustuslomake 2020

 

 

Hakuaika päättyy 3.4.2020 klo 15.00.